Alapító okirat

MUDITA Idős Buddhisták Közössége Alapítvány

Alapító Okirata

Alulírott Alapítók, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján működő Alapítvány létrehozását határozták el.

1./ Az Alapítókra vonatkozó rendelkezések

1.1./ Az Alapítók adatai:

a) A Tan Kapuja Buddhista Egyház

székhelye: 1098 Budapest, Börzsöny utca 11.

nyilvántartási száma: 00028/2012.

képviselője: Mireisz László

születési hely és idő: Budapest, 1950. február 2.,

édesanyja családi és utóneve: Szepesi Rozália,

lakcíme: 1123 Budapest, Alkotás út 31.

c) Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség

székhelye: 1112 Budapest, Susulyka út 240.

nyilvántartási száma: 00029/2012.

képviselője: Máthé János

születési hely és idő: Szekszárd, 1975. szeptember 16.,

édesanyja családi és utóneve: Fülöp Erzsébet,

lakcíme: 2040 Budaörs, Nádasdűlő sétány 21. 3. emelet 8. ajtó.

1.2./ Az alapítói jogok átruházása

Az alapítók bármelyike az alapítói jogokat és kötelezettségeket mind ingyenes, mind ellenérték fejében megkötött jogügylettel harmadik személyre átruházhatja. A továbbátruházást az alapítók korlátozás nélkül megengedik. A jogügylet külön okiratba foglaltan, írásban érvényes. Az átruházás nem megengedett, ha az átruházó alapító az Alapító Okirat szerinti vagyoni hozzájárulását maradéktalanul nem teljesítette.

2./ Az Alapítvány neve, rövidített neve, idegennyelvű elnevezése:

2.1./ Az Alapítvány neve: MUDITA Idős Buddhisták Közössége Alapítvány

2.2./ Az Alapítvány rövidített neve: MUDITA Alapítvány

2.3./ Az Alapítvány idegennyelvű elnevezése: MUDITA Community of Elderly Buddhists Foundation

3./ Az Alapítvány székhelye:

1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 5. 1. emelet 10. ajtó

4./ Az Alapítvány célja, és cél szerinti tevékenységei:

4.1./ Az Alapítvány célja

Az alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson a buddhista elveket követő időskorú, szociálisan rászoruló természetes személyeknek, függetlenül attól, hogy melyik buddhista közösség tagjai, vagy formális tagság nélkül mely buddhista közösség hagyományait gyakorolják, valamint egy vagy több buddhista szellemben működő idősotthon integrált ellátás, nemzedékek egymást segítő tevékenységén alapuló intézmény létrehozása, illetőleg működtetése vagy támogatása.

4.2./ Az Alapítvány cél szerinti tevékenységei

Az Alapítvány cél szerinti tevékenységei különösen az alábbiak:

a) gyakorlási lehetőség és dharma oktatás biztosítása az alapítók által fenntartott, vagy működtetett intézményekben,

b) klubfoglalkozások támogatása a foglalkozások helyszínének és tárgyi eszközeinek biztosításával,

c) az egészségi állapotuk miatt rászorulókat segítő szolgálat(ok) szolgáltatási költéségeihez való hozzájárulás,

d) az időskoruk és szociális helyzetük miatt rászorulók részére anyagi és/vagy természetbeni segítség nyújtása,

e) a halálra való felkészüléshez, az átkeléshez segítségnyújtás, illetve a buddhista temetési szertartás lebonyolítása, a halott emlékének gondozása,

f) buddhista idősek otthona, integrált ellátás, nemzedékek egymást segítő tevékenységén alapuló intézmény létrehozása, működtetése, támogatása,

g) az a)-f) tevékenységet ellátó személyzet szakmai képzésének segítése, szervezése, támogatása.

Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége megvalósítása keretében díjkitűzést tehet, ingatlan tulajdont vagy ingatlanra vonatkozó jogot szerezhet, alapíthat, illetve elidegeníthet, valamint bérleti, haszonkölcsön, ajándékozási, támogatási, életjáradéki, tartási, öröklési szerződést köthet, illetve bármely más olyan jognyilatkozatot megtehet, amely közvetlenül vagy közvetve az alapítványi cél megvalósítást szolgálja, függetlenül attól, hogy azok ingyenes vagy visszterhes kötelmeket alapítanak, módosítanak, vagy tartanak fenn.

Az Alapítvány egyes tevékenységeiből eredő esetleges bevételek nem képezhetik nyereség forrását. A tevékenységből képződő esetleges bevételeket minden esetben csak az alapítvány céljára lehet fordítani.

Az Alapítvány kizárólag csak másodlagos jelleggel, céljának és cél szerinti tevékenységei megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet vállalkozási tevékenységet.

5./ Az Alapítvány politikai függetlensége

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, európai parlamenti, megyei- és fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet, illetve polgármester jelöltet nem támogat.

6./ Az Alapítvány jellege

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és – a törvényes korlátok között – jogi személy, valamint jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet is csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. A csatlakozás történhet az Alapítvány bankszámlájára történő befizetéssel, illetve átutalással, a célok ellátásához szükséges dolgok (pl. felszerelések, eszközök) átadásával, vagyoni értékű jogok átruházásával. Az adományozó az adományt csak olyan feltétel(ek)hez kötheti, amelyek az Alapítvány célkitűzéseivel összhangban vannak. Az adományozott összegek és dolgok, jogok felhasználásáról a kuratórium dönt. Teljesíthetetlen vagy a célokkal össze nem egyeztethető feltétel esetén a kuratórium az adományt visszautasíthatja.Az Alapítvány az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.

7./ Az Alapítvány működésének időtartama:

Az Alapítványt az alapítók határozatlan időtartamra hozzák létre.

8./ Az alapítvány kedvezményezettje

Az Alapítvány cél szerinti juttatásainak kedvezményezettjét (kedvezményezettjeit) a Kuratórium határozza meg.

9./ Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenysége

Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdasági-vállalkozási tevékenység nem válhat az Alapítvány fő tevékenységévé, nem veszélyeztetheti az Alapítvány célját, illetve alapcél szerinti tevékenységét. A gazdasági-vállalkozási bevételekből származó nyereség csak az Alapítványi célokkal összhangban használható fel.

10./ Az Alapítvány vagyona:

10.1./ Az Alapítvány induló vagyona

Az alapítók az alapítványi célok megvalósítása érdekében az alábbi vagyont bocsájtják az Alapítvány rendelkezésére:

1.080.000.- Ft azaz egymillió nyolcvanezer forint pénzbeli vagyonrendelés, melyet az egyes alapítók az alábbi megoszlásban bocsátanak az Alapítvány rendelkezésére

a) A Tan Kapuja Buddhista Egyház 540.000.- Ft, azaz ötszáznegyvenezer forint,

b) Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség 540.000.- Ft, azaz ötszáznegyvenezer forint,

Alapítók az előzőekben megjelölt összegeket az alapításkor az Alapítvány rendelkezésére bocsájtják oly módon, hogy azt az Alapítvány számlájára befizetik.

10.2./ Az Alapítvány bevételei:

a) az alapítók befizetései,

b) bel- és külföldi közösségek, magán- és jogi személyek pénzbeni, dologi hozzájárulásai, valamint tevékenység-felajánlásai (együtt: adományok),

c) kamatok,

d) az Alapítvány vállalkozásából eredő pénzbevételek,

e) az államháztartás alrendszereiből kapott normatív támogatás, vagy szerződés alapján kapott egyéb támogatás az államháztartásból,

f) egyéb források.

Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

11./ Az Alapítvány vagyonának kezelése:

Az Alapítvány vagyonának fel nem használt része kamatozó lekötött betétbe, illetve alacsony kockázatú (konzervatív) befektetési alapokba helyezhető, abból letéti jegy, kincstárjegy, kötvény, más állampapír vásárolható. Az Alapítvány vagyonának legfeljebb fele fordítható gazdasági-vállalkozási tevékenységben való részvételre. Közepesen magas, illetve magas kockázatú befektetésekbe az Alapítvány vagyona semmilyen mértékben nem helyezhető.

12./ Az Alapítvány vagyonának felhasználása:

Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre egyszeri vagy rendszeres támogatás formájában, a cél szerinti tevékenységek költségtérítéseként, valamint az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel. Az Alapítvány vagyonának felhasználása történhet a kuratórium kezdeményezése alapján, kérelemre, pályázat kiírásával, illetve pályázat kiírása nélkül is a benyújtott egyedi kérelmek támogatásával.

13./ Az alapítók, mint döntéshozók

13.1./ Az alapítók, mint döntéshozók hatáskörébe tartozik az Alapító Okirat elfogadása, illetve annak módosítása (figyelemmel az ezen Alapító Okiratban foglaltakra is), döntés az alapítói jogokat keletkeztető csatlakozásról, a kuratórium elnökének és tagjainak, valamint a képviseletre jogosultaknak a kijelölése, visszahívása, illetve az Alapítvány átalakulásáról való döntés meghozatala. E döntéseiket külön határozatba foglaltan hozzák meg, az Alapító Okirat módosítása esetén a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat egyidejű aláírásával.

13.2./ Az alapítók jogaikat testületileg, az alapítók gyűlésén gyakorolják.

Az alapítók gyűlésének működési szabályai:

A testület szükség szerinti gyakorisággal ülésezik. Ülését mind a kuratórium elnöke, mind bármely alapító összehívhatja, a napirend meghatározásával. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha az alapítók az ülésről legalább 30 (harminc) nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az alapítók gyűlése akkor határozatképes, ha azon az alapítók valamennyien jelen vannak. Az alapítók gyűlése határozatait az alapítók egyhangú döntésével hozza.

Az alapítók gyűlésének ki kell jelölnie azt az alapítót, aki a gyűlés nevében eljárva annak határozatait a bírósághoz változásbejegyzési kérelemként benyújtani, illetve az alapítók döntését a kuratóriummal közölni jogosult és köteles. Ha az alapítók gyűlése másképp nem rendelkezik, az előzőeknek megfelelő eljárásra az A Tan Kapuja Buddhista Egyház képviselője jogosult.

13.3./ A csatlakozás akkor keletkeztet alapítói jogokat, ha a csatlakozni kívánó

a) a csatlakozási szándékát a Kuratórium részére írásban bejelentette, és azt az alapítók egyhangú határozatukkal elfogadták,

b) támogatása legalább az egyes alapítók által az alapításkori vagyonrendelés összegével azonos mértékű,

c) csatlakozása az Alapítvány célját és célja szerinti tevékenységét nem sérti vagy veszélyezteti.

A csatlakozás feltételeit a Kuratórium előzetesen megvizsgálja és azt véleményével együtt, döntés céljából megküldi az alapítók részére. A Kuratóriumnak az elutasításra vonatkozó véleménye az alapítókat köti.

13.4./ A kuratórium elnöke évente egy alkalommal – legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig – tájékoztatja az alapítókat, valamint az Alapítványhoz csatlakozókat a kuratórium munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. Az alapítók bármelyikének joga van továbbá az Alapítvány irataiba és nyilvántartásaiba betekinteni, a kuratórium elnökétől és a kurátoroktól felvilágosítást kérni.

14./ Az Alapítvány ügyvezetője és vagyonkezelője

Az Alapítvány ügyvezetője és vagyonkezelője a Kuratórium (a továbbiakban: kuratórium), melynek létszáma 5 (öt) fő. A kurátorok az alapítvány vezető tisztségviselői.

14.1./ Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai a jelen Alapító Okirat aláírásától számított 3 (három) esztendőre:

a) családi- és utónév: név: Farkas Pál Mátyás a kuratórium elnöke

születési családi- és utónév: Farkas Pál Mátyás

születési hely és idő: Budapest, 1946. november 01.

édesanyja családi és utóneve: Dénes Zsuzsanna

lakcíme: 1073 Budapest, Kertész utca 39.

adóazonosító jele: 8291582262

b) családi- és utónév: Polacsek Lajos László

születési családi- és utónév: Polacsek Lajos László

születési hely és idő: Budapest, 1968. augusztus 16.

édesanyja családi és utóneve: Sági Eleonóra

lakcíme: 6034 Helvécia, Óvoda utca 28.

adóazonosító jele: 8371173091

c) családi- és utónév: Dr. Rodák Margit Ágnes

születési családi- és utónév: Rodák Margit Ágnes

születési hely és idő: Kisvárda, 1955. február 14.

édesanyja családi és utóneve: Kantár Erzsébet

lakcíme: 1055 Budapest, Szent István krt. 29. 3. emelet 23. ajtó

adóazonosító jele: 8321854605

d) családi- és utónév: Dr. Pressing Lajos Jenő

születési családi- és utónév: Pressing Lajos Jenő

születési hely és idő: Veszprém, 1953. december 26.

édesanyja családi és utóneve: László Irén

lakcíme: Zum Rebösch 26, D-88662 Überlingen (Németország)

adóazonosító jele (németországi): 71 624 930 890

e) családi- és utónév: Nagy Gábor Csaba

születési családi- és utónév: Nagy Gábor Csaba

születési hely és idő: Debrecen, 1967. június 11.

édesanyja családi és utóneve: Füle Éva Csilla

lakcíme: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 37. 4. emelet 17. ajtó

adóazonosító jele: 8366850102

14.2./ A kuratórium tagjai megbízatásának keletkezése, a megbízatás időtartama:

A kuratóriumi tagokat és a kuratórium elnökét az Alapítók 3 (három) évi határozott időtartamra jelölik ki. A kuratórium elnökének kijelölési joga az alapítók között kuratóriumi ciklusonként rotálódik. Amennyiben a jelöltet a másik alapító nem fogadja el, az adott ciklusra jelölési joggal rendelkező alapító új jelöltet köteles állítani.

14.3./ Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

A kurátorokra a Ptk. 3:22. § szerinti kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. A kurátorok között az állandó belföldi lakóhellyel (székhellyel) rendelkezőknek többségben kell lenniük. Nem lehet kurátor az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, továbbá olyan személy, aki, vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre az Alapítványt. Az alapítók és közeli hozzátartozóik a kuratóriumban nem lehetnek többségben.

14.4./ A kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése:

A kurátor megbízatása megszűnik:

a) a határozott idő leteltével. (A kuratórium tagja újból jelölhető.)

b) a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

c) a kurátor halálával,

d) a kurátor lemondásával. A lemondást az alapítókhoz kell címezni, az alapítók általi kézhezvétel hiányában a lemondás az Alapítványhoz címzett jognyilatkozatban is megtehető. A lemondás az új kurátor kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

e) a kurátor visszahívásával. Az alapítók a kurátort indokolt határozatukkal akkor hívhatják vissza, ha a kurátor az alapítványi cél megvalósítását cselekményével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyezteti.

14.5./ A kuratóriumi tagok díjazásának szabályai:

A kurátorok tevékenységüket díjazás mellett látják el, amely a kuratóriumi üléseken való részvétel alapján illeti meg őket (tiszteletdíj). A tiszteletdíj összege kuratóriumi ülésenkét nem haladhatja meg a külön jogszabályban meghatározott garantált bérminimum 60 %-át, a kuratórium elnöke esetében a 80 %-át. A naptári évenkét kifizethető tiszteletdíj nem haladhatja meg a külön jogszabályban meghatározott garantált bérminimum összegének háromszorosát. A tiszteletdíj magában foglalja a kurátorok esetleges költségeit is. A kurátorok részére tiszteletdíj mindaddig nem fizethető, amíg az Alapítvány vagyona meg nem haladja a százmillió forintot. A kurátorok tiszteletdíjának forrása kizárólag az alapítványi vagyon éves pozitív hozama lehet. A kurátorok tevekénységükkel kapcsolatban felmerült szükséges és indokolt, az Alapítvány nevére szóló számlával (számviteli bizonylattal) igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.

14.6./ A kuratórium hatásköre:

A kuratórium hozza meg – az Alapító Okirat keretein belül – az Alapítvány vagyonának felhasználásával és kezelésével kapcsolatos döntéseket. Határoz az Alapítvány cél szerinti juttatásainak odaítéléséről, a vagyon cél szerinti felhasználásáról. Elfogadja az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát, más belső szabályzatait, illetve a kuratórium ügyrendjét. Elfogadja az Alapítvány éves költségvetését, éves számviteli beszámolóját.

Az Alapítvány tevékenysége során kizárólag olyan pénzügyi kötelezettségeket vállalhat – beleértve bármilyen nemű kötelezettségvállalást, bér jellegű kötelezettségvállalást, megbízási kötelezettségvállalást stb. – amely legfeljebb a rendelkezésre álló saját források erejéig terjedhet.

Az Alapítvány nevében a kuratórium elnöke a kuratórium többségi jóváhagyásával vállalhat bármilyen nemű kötelezettséget.

A kuratórium az Alapító Okirat módosítására – az 1., 2.,4., 5., 6., 7., 14., 15., és 17. pontok kivételével – az alapítók felé javaslatot tehet.

14.7./ A kuratórium működésének szabályai

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A kuratóriumot az elnök hívja össze. Bármely kuratóriumi tag kérheti az elnöktől az ok és a cél megjelölésével az ülés összehívását, ekkor a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül intézkedni a kuratórium ülésének összehívásáról. Ha e kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő kurátor maga is összehívatja. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 8 (nyolc) nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.

A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor legalább 3 (három) tag jelen van. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Egy javaslat elfogadáshoz legalább 3 (három) jóváhagyó („igen”) szavazat szükséges. A kuratóriumi ülésekről olyan jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyből megállapítható a kuratórium ülésének időpontja és tartama, a jelenlevők személye, döntéseinek tartalma és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye.

15./ Az Alapítvány képviselete:

Az Alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke és az erre kijelölt kuratóriumi tag együttesen látja el.Az Alapítvány képviselői a jelen Alapító Okirat aláírástól számított 3 (három) esztendőre Farkas Pál Mátyás, a kuratórium elnöke és Dr. Rodák Margit Ágnes kuratóriumi tag együttesen.

Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési jogot a Kuratórium két tagja, vagy egy tagja és az Alapítvány munkavállalója együttesen gyakorolja.

A kuratórium elnökének tartós akadályoztatása esetén a kuratórium tagjai együttesen jogosultak az Alapítvány képviseletében eljárni.

A kuratórium az Alapítvány munkavállalójának képviseleti jogot biztosíthat. A képviseleti jog gyakorlásának módját, illetve terjedelmét a kuratórium a Szervezeti és Működési Szabályzatában jelöli meg. Az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány munkavállalókat alkalmazhat. Vonatkozásukban a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja.

16./ Felügyelő Bizottság

Az alapítók felügyelő bizottságot nem kívánnak létrehozni.

17./ Az Alapítvány megszűnése

Az Alapítvány megszűnik, ha

a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;

b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy

c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – hozzájárulásuk mértékéig az alapítókat, illetve a csatlakozókat illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani.

18./ Az Alapítvány jogi személy.

19./ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), továbbá az alapítványok működésére vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.

Budapest, 2018. év 09 03 nap

Az Alapítók képviselőinek aláírásai:

A Tan Kapuja Buddhista Egyház

képviseli: Mireisz László

Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség

képviseli: Máthé János

Előttünk, mint tanúk előtt:

1./Név: ……………………………. 2./ Név: ……………………………..

Lakcím: …………………………… Lakcím: ……………………………..

Aláírás: ……………………………. Aláírás: ………………………………

Ellenjegyzem: Dr. Bajnai Gábor ügyvéd